www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 414
หน้า 1 / 21 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
20 มกราคม 2563/11:50:40 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
อ่าน 7 ครั้ง

   
10 มกราคม 2563/10:59:10 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)
อ่าน 13 ครั้ง

   
9 มกราคม 2563/15:28:21 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่าน 43 ครั้ง

   
6 มกราคม 2563/16:10:10 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
อ่าน 13 ครั้ง

   
25 ธันวาคม 2562/11:30:34 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
อ่าน 14 ครั้ง

   
19 ธันวาคม 2562/11:21:09 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ่าน 22 ครั้ง

   
19 ธันวาคม 2562/09:37:17 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ่าน 23 ครั้ง

   
11 ธันวาคม 2562/13:54:30 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2562
อ่าน 28 ครั้ง

   
9 ธันวาคม 2562/15:06:20 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน (ป่าแดงเกมส์ ครั้งที่ 17)
อ่าน 37 ครั้ง

   
9 ธันวาคม 2562/09:58:18 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่าน 21 ครั้ง

   
4 ธันวาคม 2562/13:36:42 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี พ.ศ.2562
อ่าน 14 ครั้ง

   
4 ธันวาคม 2562/13:15:05 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 26 ครั้ง

   
2 ธันวาคม 2562/14:19:31 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
อ่าน 24 ครั้ง

   
28 พฤศจิกายน 2562/14:58:27 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
อ่าน 10 ครั้ง

   
21 พฤศจิกายน 2562/09:49:30 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่าน 25 ครั้ง

   
19 พฤศจิกายน 2562/15:38:54 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าแดง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ
อ่าน 63 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:23:46 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีคาน กาสี หมู่ที่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 11 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:21:25 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างวัดบ้านนา วัดป่า หมู่ที่ 2 บ้านนา
อ่าน 23 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:20:18 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสหกรณ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหลังบ้านนายหงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม
อ่าน 20 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:18:06 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนนครไทย ชาติตระการ ซอย 10 (ข้างบ้านนายจีรศักดิ์ เงื่อนจันทร์ทอง) หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม
อ่าน 19 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 414
หน้า 1 / 21 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email