www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 427
หน้า 1 / 22 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
30 มีนาคม 2563/11:04:44 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
อ่าน 7 ครั้ง

   
30 มีนาคม 2563/10:45:15 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
อ่าน 5 ครั้ง

   
17 มีนาคม 2563/13:53:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 14 ครั้ง

   
9 มีนาคม 2563/14:03:15 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
อ่าน 13 ครั้ง

   
6 มีนาคม 2563/13:41:31 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
อ่าน 19 ครั้ง

   
17 กุมภาพันธ์์ 2563/10:39:53 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก และวางท่อระบายน้า สายหลังโรงพยาบาลชาติตระการ
อ่าน 31 ครั้ง

   
17 กุมภาพันธ์์ 2563/10:38:36 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างถนนบ้านนา – นาเมืองกับคลองน้าภาคน้อย ช่วงถนนบ้านนา – นาเมือง ถึงที่นา นางคาแปง ยศปัญญา
อ่าน 28 ครั้ง

   
17 กุมภาพันธ์์ 2563/10:30:22 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
อ่าน 35 ครั้ง

   
7 กุมภาพันธ์์ 2563/11:00:38 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
อ่าน 54 ครั้ง

   
5 กุมภาพันธ์์ 2563/13:58:42 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่าน 74 ครั้ง

   
30 มกราคม 2563/11:13:19 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อ่าน 115 ครั้ง

   
30 มกราคม 2563/11:06:15 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
อ่าน 66 ครั้ง

   
27 มกราคม 2563/11:06:37 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 57 ครั้ง

   
20 มกราคม 2563/11:50:40 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
อ่าน 35 ครั้ง

   
10 มกราคม 2563/10:59:10 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)
อ่าน 37 ครั้ง

   
9 มกราคม 2563/15:28:21 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่าน 84 ครั้ง

   
6 มกราคม 2563/16:10:10 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
อ่าน 31 ครั้ง

   
25 ธันวาคม 2562/11:30:34 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
อ่าน 36 ครั้ง

   
19 ธันวาคม 2562/11:21:09 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ่าน 61 ครั้ง

   
19 ธันวาคม 2562/09:37:17 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ่าน 38 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 427
หน้า 1 / 22 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email