www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 378
หน้า 1 / 19 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
5 กันยายน 2562/14:12:23 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
อ่าน 33 ครั้ง

   
28 พฤษภาคม 2562/11:04:13 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ช่องทางในการตอบ แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 12 ครั้ง

   
27 พฤษภาคม 2562/11:17:59 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน 14 ครั้ง

   
22 พฤษภาคม 2562/11:15:33 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฏหมายกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ....
อ่าน 21 ครั้ง

   
21 พฤษภาคม 2562/10:39:51 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อ่าน 19 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/14:03:51 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนสายหลังบ้านนายสมศักดิ์ ดวงอุปะ หมู่ 2 บ้านนา
อ่าน 36 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/14:01:36 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนบ้านนา -นาเมือง หมู่ที่ 2 บ้านนา
อ่าน 26 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/13:54:53 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนสายนครไทย -ชาติตระการ ซอย 5 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก
อ่าน 29 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/13:44:02 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนสายนครไทย -ชาติตระการ ซอย 9 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก
อ่าน 29 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/13:42:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนสายบ้านนา -นาเมือง หมู่ 8 บ้านนาเมือง
อ่าน 28 ครั้ง

   
3 พฤษภาคม 2562/09:09:11 โดย admin
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
อ่าน 24 ครั้ง

   
26 เมษายน 2562/11:25:44 โดย admin
หน่วยงาน กองช่าง
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
อ่าน 32 ครั้ง

   
17 เมษายน 2562/13:20:11 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2562
อ่าน 51 ครั้ง

   
17 เมษายน 2562/13:19:17 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.
อ่าน 35 ครั้ง

   
17 เมษายน 2562/11:09:10 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ขอมอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
อ่าน 36 ครั้ง

   
17 เมษายน 2562/10:55:02 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการของมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่
อ่าน 37 ครั้ง

   
11 เมษายน 2562/13:37:22 โดย admin
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิด สุกรและหมูป่า
อ่าน 40 ครั้ง

   
4 เมษายน 2562/10:06:22 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
อ่าน 45 ครั้ง

   
4 เมษายน 2562/10:05:10 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
อ่าน 43 ครั้ง

   
1 มีนาคม 2562/15:46:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 82 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 378
หน้า 1 / 19 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email