www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2562ไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news493_file_4830.pdf
ผู้เข้าชม 48 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email