www.pdmu.go.th  
รายละเอียดบุคลากร


ประเภทบุคลากร : พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล
   
ชื่อ-นามสกุล
: นายคนอง คุ้มวันดี
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email