หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุุโลก
1
2
3
4
5
 
 

ภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลป่าแดง มีสภาพทั่วไปของลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม โอบล้อมด้วยภูเขา จึงเหมาะแก่การ
ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
 
ภูมิอากาศ
  ตำบลป่าแดง มี 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน เริ่ม ก.พ. - เม.ย.
 
ฤดูฝน เริ่ม พ.ค. - ต.ค.
 
ฤดูหนาว เริ่ม พ.ย. - ม.ค.
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชาชนในตำบลป่าแดงจะนับถือ ศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 
วัดป่าแดง หมู่ที่ 1
 
วัดบ้านนา หมู่ที่ 2
 
วัดโพนไทรงาม หมู่ที่ 3
 
สำนักสงฆ์ วิมุตติธรรม หมู่ที่ 2
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
การขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 และเทศบาลกำลังขยายเขต ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม การขยายตัวของครัวเรือน
 
การให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
 
ประปาในตำบล
 
การประปาภูมิภาค สาขานครไทย
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน คิดเป็น 90เปอร์เซ็นต์
มีพื้นที่บางส่วนที่เกิดการขยายตัว
ของชุมชนและการประปาส่วน
ภูมิภาคและเทศบาลตำบลป่าแดง
ได้ขยายเขตประปาอย่างต่อเนื่อง
และ ม.8 นาเมืองใช้ระบบประปาภูเขา
 
 
อาชีพประชากร
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตร ที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา รองลงมา คือ ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง
 
เกษตรกรรม ร้อยละ 39.66
 
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.12
 
งานบริษัท / รับจ้าง ร้อยละ 26.51
 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4.35
 
อื่น ๆ ร้อยละ 27.36
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 

ประเพณี
 
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
 
ประเพณีบุญพระเวสสันดร
 
ประเพณีวันสงกรานต์
 
ประเพณีลอยกระทง
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จักสาน ด้วยไม้ไผ่ ผ้าทอลายดอกปีบ และลายต่างๆซึ่งเป็นลายที่ คิดค้นขึ้นเอง
 
ภาษาถิ่น ประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาลาว
 
สินค้าพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าทอลายดอกปีบ และลายต่างๆ นำมาถัดทอเป็นของที่ระลึกได้ อาทิ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง เสื้อ
 
การศึกษาในตำบล
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.ป่าแดง
 
  จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนอนุบาลสังกัด ทต.ป่าแดง
 
  จำนวน 1 แห่ง
 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง )
 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง
 
1. โรงเรียนบ้านป่าแดง หมูที่ 4 2. โรงเรียนบ้านท่าสะแก หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด (สพม.) จำนวน 1 แห่ง
 
(โรงเรียนชาติตระการวิทยา )
 
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
แหล่งน้ำ
 
โรงพยาบาลชาติตระการ หมู่ที่ 5
 
  จำนวน 1 แห่ง
 
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
 
  จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
จำนวน 8 แห่ง หมู่ที่ 1 – 6
 
คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง
 
ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
สระน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 3 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 
ฝาย จำนวน 4 แห่ง
 
การคมนาคม
 

เทศบาลตำบลป่าแดง ดำเนินการโดย บริษัทขนส่งเอกชนรถโดยสารประจำทาง ผ่านเส้นทาง อุตรดิตถ์- ชาติตระการ –นครไทย – พิษณุโลก

เส้นทางคมนาคม การคมนาคมของเทศบาลตำบลป่าแดง มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ได้ 2 เส้นทางหลัก ดังนี้
 
ถนนทางหลวงหมายเลข 1237
 
ถนนทางหลวงหมายเลข 1143

ถนนภายในตำบล
 
ถนนลาดยาง จำนวน 20 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 60 สาย
 
ถนนหินคลุก จำนวน 27 สาย  
 
การสื่อสารในตำบล
 

โทรศัพท์ ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ ใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ ระบบโทรศัพท์พื้นฐานใน การติดต่อสื่อสาร

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
 
ไปรษณีย์ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์
(วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
 
เคอรี่เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จุดคัดแยกสินค้า จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์
 
มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 8 หมู่บ้าน
 
มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง มีอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ทุกหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลป่าแดง มีวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจาก
มีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆนั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลป่าแดง ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นแต่หาก ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

กลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มทอผ้าบ้านนาเมือง หมู่ที่ 8
 
กลุ่มทอผ้าบ้านน้อย หมู่ที่ 3 บ้านน้อย
 
ยางพารา หมู่ที่ 6
 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

กลุ่มอาชีพ
 
ที่พัก/รีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง
 
ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง

กลุ่มอาชีพ
 
ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
 
ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 2 แห่ง
           
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
 
       

 
 
ร้านค้าต่างๆ จำนวน 60 แห่ง
 
ร้านเสริมสวย จำนวน 12 แห่ง
 
อู่ซ่อมรถ์ จำนวน 12 แห่ง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-381-648
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โทร : 055-381-648
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าแดง
จำนวนผู้เข้าชม 458,099 เริ่มนับ 17 ส.ค. 2564จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10