www.pdmu.go.th  
หน่วยงานเทศบาล


สำนักปลัดเทศบาล

สถานที่ตั้ง ที่อยู่ เลขที่ 666 ม. 6 ถนนชาติตระการ -บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-381-648 ต่อ 106
โทรสาร 055-381-315

1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานพนักงานจ้างและประกันสังคม และงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ 2. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมและดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาบุคลากร และงานฝึกอบรม 3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรม งานดับเพลิงและกู้ภัย งานซ่อมบำรุง และงานวิทยุสื่อสาร 4. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานตรวจและบังคับการ งานคดีและธุรการ และงานกิจการพิเศษ 5. มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน และงานรับรองและพิธีการ

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email