www.pdmu.go.th  
หน่วยงานเทศบาล


กองช่าง

สถานที่ตั้ง ที่อยู่ เลขที่ ๖๖๖ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๓๗ (ถนนชาติตระการ -บ่อภาค) อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ๖๕๑๗๐
โทรศัพท์ 0-5538-1648-9
โทรสาร 0-5538-1315

วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนา นำพาท้องถิ่น ภารกิจ หน้าที่ : สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การชี้ระวังแนวเขตที่ดิน การจัดทำข้อมูลสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานขุดดินและถมดิน งานก่อสร้างและบำรุงซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ งานด้านวิศวกรรมโยธา งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ งานที่ได้รับถ่ายโอนตามภารกิจตาม พ.ร.บ. การกระจายอำนาจ การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email