www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 324
หน้า 1 / 17 ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงจึงได้สนับสนุน ยาฉีดพ่นสำหรับกำจัดแมลงบิน
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
สำรวจสถานที่อาคารที่จะจัดทำศูนย์พักคอย
รูปภาพ 4 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรชาติตระการ
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สวนเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณสามแยกโรงเรียนชาติตระการวิทยา)
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
แจกถุงยังชีพประชาชนที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง ครั้งที่ 1/2564
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป
รูปภาพ 7 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
รูปภาพ 6 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น
รูปภาพ 3 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19
รูปภาพ 6 ภาพ
กองช่าง
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนา-นาเมือง
รูปภาพ 4 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่อง การสื่อสารและวางแผน ประเด็นการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
รูปภาพ 4 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมข้าราช/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 3 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
รูปภาพ 6 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง (ครั้งแรก)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อยจากเหตุวาตภัย
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
รูปภาพ 6 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 324
หน้า 1 / 17 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email