www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 158
หน้า 1 / 8 ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักปลัดเทศบาล
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 16 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รูปภาพ 11 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าแดง
รูปภาพ 3 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรครัวเรือนปลอดยาเสพติด
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใจโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใจโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
รูปภาพ 7 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4"
รูปภาพ 6 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง " การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 "
รูปภาพ 7 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดงได้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชน
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ได้นำสิ่งของเติมในตู้ปันความสุข
รูปภาพ 2 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ทำการติดตั้งปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมกระจกโค้ง ตามจุดต่างๆ
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า”
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
รับมอบธงเขียวปลอดโควิด - 19 และถุงยังชีพ
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย (พายุฤดูร้อน)
รูปภาพ 11 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เข้าตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
รูปภาพ 12 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
รูปภาพ 2 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
อำเภอชาติตระการขอความอนุเคราะห์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดงจัดตั้งตู้ปันความสุข
รูปภาพ 3 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีฯ ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองโควิด 19
รูปภาพ 5 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 158
หน้า 1 / 8 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email