www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 73
หน้า 1 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย

กองสาธารณสุข
แจกถุงยังชีพประชาชนที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป
รูปภาพ 7 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
ร่วมกันตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบสิ่งของสนับสนุนการล้างตลาดให้แก่เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 16 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ร่วมตรวจเยี่ยมตลาดนัดคลองถม อำเภอชาติตระกร
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง Covid 19 ประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (C0VID-19)
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2563
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมโครงการถนนศรีสงครามปลอดถังขยะ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและพนักงานลูกจ้างกองสาธารณสุขร่วมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
ร่วมตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 73
หน้า 1 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email