www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 21 สิงหาคม 2563/14:16:33
หน่วยงาน กองสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเป็นประธาน นายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ วิทยากรโดยนายโกวิท จันทร์ถนอม หัวหน้าควบคุมโรคสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  

เปิดดูจำนวน 127 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email