หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
สำนักงานเทศบาลตำบล
ป่าแดง
ศาสนสถานในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดง
การศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในชุมชนป่าแดง
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือประชาชน
ในชุมชนป่าแดง
เทศบาลตำบลป่าแดง
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดง
www.pdmu.go.th
เทศบาลตำบลป่าแดง จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้ กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
ติดต่อ  : 0-5538-1648
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
: 0-5538-1647
นายอำนวย ม่วงทิม
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


กฏหมายง่ายจัง ตอนที่ 1 [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 143 


กฏหมายง่ายจัง ตอน 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 120 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรียนบ้านท่าส [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรี [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนางจ [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ซ [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนศรีสงคราม ซอย [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านน [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา - นา [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางภิร [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา - [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
   
 
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2900 ลว 29 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ที่ พล 0023.3/ว 2901 ลว 29 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน เม.ย.66 ที่ พล 0023.5/ว 2849 ลว.26พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2848 ลว.26พ.ค..66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) เพ่ิมเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2850 ลว 26พ. [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 429 ลว 29 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2875 ลว. 26 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
แจ้ง อ.เมือง ขออนุมัติแก้ไขแผนผังการติดตั้งเสาโคมไฟถนน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงแม่ระหัน ม. 10ฯ งปม. 66 อบต.บ้านกร่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/6303 ลว 26 พ.ค. 66 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 2874 ลว 26 พ.ค. 66 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย ที่ พล 0023.3/ว 426 ลว 25 พ.ค. 66 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 427 ลว 25 พ.ค. 66 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
แจ้ง ทน.พล. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ พล 0023.3/369 ลว 25 พ.ค. 66 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) ที่ พล 0023.6/ว 2831 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2832 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
แนวทางการในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/366 ลว 24 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเมืองสมุนไพรฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 423 ลว 24 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 424 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 425 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว2799 ลว 23 พ.ค. 66 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 195 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา รอบเดือน ตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)) ที่ พล 0023.2/ว2800 ลว 23 พ.ค. 66 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
 
   
 
ทต.เนินกุ่ม จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าแดง ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรียนบ้านท่าส [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าแดง ประชาสัมพันธ์ ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรี [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นครชุม สาระน่ารู้สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการกระทำผิด [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโบสถ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการซ่อมแซมตามระยะเวลารถยนต์บรรทุกเทท้ายฯ หมายเลข [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังฯ) จำนวน 25 รายการ ประจำเดือน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนเมี่ยง กิจกรรมโมบายเซอร์วิส ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ขับขี่ปลอดภัย 60 รายการมาตรฐานโตโยต้า [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.พรหมพิราม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหา [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พันเสา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินคลองวัดป่า หมู่ที่ 7 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดโบสถ์ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
 
   
 


ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.บางระกำ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้)หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0005 หมายเลขทะเบียน นข 3345 พ [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.บางระกำ จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูสวิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านป่า ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกว [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านป่า ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกว [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.พลายชุมพล ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาฯ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บึงกอก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บึงกอก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กน-๗๑๔๘ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บึงกอก จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๐๐๐๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บึงกอก จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.แก่งโสภา ซื้ออาหารเสริม (นม) (ระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา)ให้โรงเรียนใยเขตพื้นที่ตำบลแก [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.แก่งโสภา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แก่งโสภา ตั้งแต่วันที่ 16 [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.แก่งโสภา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.พรหมพิราม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิร [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.พรหมพิราม จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.พรหมพิราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลพรหมพิราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.พรหมพิราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลพรหมพิราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทับยายเชียง โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกทับผิวทางเดิมที่ชำรุด เริ่มต้นจากท [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ่อทอง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ ๗๑๓ พิษณุโลก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉ [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อบต.หนองกะท้าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (29 พ.ค. 2566)    อ่าน 1331  ตอบ 71
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) ด่วน! พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา จังหวัดพิษณุโลก (28 พ.ค. 2566)    อ่าน 12264  ตอบ 13
สถ.จ.พิษณุโลก อปท. ไหนรับโอนย้าย นวก.เงินและบัญชี (25 พ.ค. 2566)    อ่าน 52  ตอบ 1
   
 
   
 
ทต.เนินกุ่ม จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าแดง ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรียนบ้านท่าส [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าแดง ประชาสัมพันธ์ ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรี [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นครชุม สาระน่ารู้สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการกระทำผิด [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโบสถ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการซ่อมแซมตามระยะเวลารถยนต์บรรทุกเทท้ายฯ หมายเลข [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังฯ) จำนวน 25 รายการ ประจำเดือน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนเมี่ยง กิจกรรมโมบายเซอร์วิส ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ขับขี่ปลอดภัย 60 รายการมาตรฐานโตโยต้า [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.พรหมพิราม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหา [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พันเสา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินคลองวัดป่า หมู่ที่ 7 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดโบสถ์ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
ผ้าทอบ้านน้อย
วัดบ้านนา
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
e-Service ขอรับบริการออนไลน์ (คำร้องทั่วไป) คำร้องขอรับการสนับสนุน
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลป่าแดง ควรปรับปรุงการให้บริการด้านใด
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

สายตรงปลัด
โทร : 081-999-4606
นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

facebook
ทต.ป่าแดง

facebook
ทต.ป่าแดง
ทต.ป่าแดง
ปิดหน้าต่าง