www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 617
หน้า 1 / 31 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
27 กรกฏาคม 2564/11:11:46 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กฏหมายง่ายจัง ตอน 2
อ่าน 11 ครั้ง

   
27 กรกฏาคม 2564/11:10:46 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กฏหมายง่ายจัง ตอนที่ 1
อ่าน 11 ครั้ง

   
14 กรกฏาคม 2564/10:38:08 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
อ่าน 29 ครั้ง

   
14 กรกฏาคม 2564/10:36:38 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564
อ่าน 22 ครั้ง

   
13 กรกฏาคม 2564/15:55:13 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าแดง 87.57 คะแนน ระดับผลการประเมิน A
อ่าน 21 ครั้ง

   
8 กรกฏาคม 2564/11:22:07 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (น้ำมัน) ไตรมาสที่ 3
อ่าน 18 ครั้ง

   
7 กรกฏาคม 2564/14:12:10 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3
อ่าน 17 ครั้ง

   
6 กรกฏาคม 2564/13:36:36 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน กองคลัง
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
อ่าน 16 ครั้ง

   
1 กรกฏาคม 2564/15:04:18 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
อ่าน 19 ครั้ง

   
1 กรกฏาคม 2564/15:02:35 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
อ่าน 38 ครั้ง

   
1 กรกฏาคม 2564/11:49:45 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่าน 23 ครั้ง

   
29 มิถุนายน 2564/14:27:58 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่าน 21 ครั้ง

   
24 มิถุนายน 2564/09:35:22 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
อ่าน 35 ครั้ง

   
14 มิถุนายน 2564/09:58:51 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน กองคลัง
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
อ่าน 33 ครั้ง

   
2 มิถุนายน 2564/15:53:42 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อ่าน 58 ครั้ง

   
14 พฤษภาคม 2564/15:08:49 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่าน 92 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2564/10:33:43 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564
อ่าน 88 ครั้ง

   
11 พฤษภาคม 2564/11:44:19 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีใช้บริการและใบแจ้งยอดการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment
อ่าน 79 ครั้ง

   
11 พฤษภาคม 2564/11:43:14 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ขอเลื่อนกำหนดการดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่กองคลัง
อ่าน 66 ครั้ง

   
11 พฤษภาคม 2564/10:44:02 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
อ่าน 50 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 617
หน้า 1 / 31 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email