หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

เวลา 09.30 น. เทสบาลตำบลป่าแดงได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเทศบาลตำบลป่าแดงครั้งที่แล้ว
  -รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาใหม่
  5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีดศรีสงครามซอย 4 กับถนนศรีสงคราม ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  5.3 ญัตติพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง โดยเปลี่ยนแผ่นหลังคาตลาดสดพร้อมรื้อของเดิมออกกว้างตามโค้ง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 13.23 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT