หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  
 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง
ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลการดำเนินงานการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 2 มีนาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม(ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขอความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นสถานที่ชั่วคราวในการปฏิบัติงานด้านการกุศลสงเคราะห์ และให้การช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ (หน่วยกู้ภัยบูรพาจุดอำเภอชาติตระการ (สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ไซทีฮุกตึ้ง หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม)
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)
5.3 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณจากเงินสะสมเป็นเงินทุนสำรงอเงินสะสม
5.4 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 เป็นจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝ่ายถนนน้ำล้นผ่าน ค.ส.ล.คองห้วยขมึง(บริเวณที่นางยง สีชามุข) หมุ่ที่ 2 ตำบลป่าแดง
5.5 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 เป็นจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างดาด ค.ส.ล.ป้องกันดินสไล ซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลา 11.34 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT