www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

โครงการก่อสร้างลานจอดรถผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง หมู่ที่ 1บ้านป่าแดงไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news608_file_8169.pdf
ผู้เข้าชม 26 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email