www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาติตระการ (สายเก่า) เชื่อมทางหลาวงฯ 1237 หมู่ที่ 8 บ้านนาเมืองไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news610_file_3534.pdf
ผู้เข้าชม 27 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email