www.pdmu.go.th  
การดำเนินงานกองคลัง
  รายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
หน้า 1 / 1

17 ธันวาคม 2563/11:11:34
1. รายงานผลการดำเนินงาน


15 เมษายน 2563/10:42:29
2. ตัวอย่างการจ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ


15 เมษายน 2563/10:38:34
3. ตัวอย่างการจ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ


0 543/00:00:00
4. ตัวอย่างการจ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ


5 พฤศจิกายน 2558/14:12:11
5. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำปี 2559


28 ตุลาคม 2558/12:53:53
6. การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)


15 ตุลาคม 2557/18:24:54
7. โครงการรณรงค์เสียภาษีให้กับท้องถิ่น


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email