www.pdmu.go.th  
ข้อมูลเทศบาลตำบลป้าแดง

สภาพทั่วไป


1. ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลป่าแดงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  6   ตำบล  ของอำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก มี
ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ  2   กิโลเมตร   ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 110 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ชาติตระการ
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ป่าแดง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ท่าสะแก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ป่าแดง

 

แผนที่เทศบาลตำบลป่าแดง

 

2.  เนื้อที่
เทศบาลตำบลป่าแดมีเนื้อที่ประมาณ  14.78  ตารางกิโลเมตร  (หรือประมาณ  9,237  ไร่) 
ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก.   ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์   2542   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25  พฤษภาคม  2542  อยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง เลขที่ 666 ม. 6 ตำบลป่าแดง  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

3 ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบ

4 จำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลมี 2 ตำบล คือ ตำบลป่าแดง และตำบลท่าสะแก รวม  8  หมู่บ้าน โดยแยกเป็น

 • หมู่บ้านในเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน  5   หมู่ คือ

  หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านป่าแดง
  หมู่ที่ 2  ชุมชนบ้านนา
  หมู่ที่ 3  ชุมชนบ้านธนูทอง
  หมู่ที่ 6  ชุมชนบ้านร่มเย็น
  หมู่ที่ 8   ชุมชนบ้านนาเมือง

 • หมู่บ้านในเขตเทศบาลที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน  คือ

  หมู่ที่ 4  ชุมชนบ้านไทรงาม
  หมู่ที่ 5 ชุมชนศรีสงคราม
  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านน้อย  (ต.ท่าสะแก)

5  ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น      5,473 คน    แยกเป็นชาย   2,694 คน    หญิง    2,779 คน 
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด    2,280 หลังคาเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 370 คน/ตร.กม.

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
(หลังคา)
ชาย
หญิง
รวม
1
ชุมชนบ้านป่าแดง
264
289
553
297
2
ชุมชนบ้านนา
475
447
922
280
3
ชุมชนบ้านธนูทอง
250
270
520
150
4
ชุมชนบ้านไทรงาม
421
423
844
463
5
ชุมชนศรีสงคราม
319
351
670
393
6
ชุมชนบ้านร่มเย็น
269
310
670
219
8
ชุมชนบ้านนาเมือง
218
209
427
124
3
ชุมชนบ้านน้อย
478
480
958
354
รวม 
2,694
2,779
5,473
2,280
ที่มา   :  ข้อมูลสำนักทะเบียนเทศบาล  ณ  เดือนเมษายน 2557 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ


1. อาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ ข้าวโพด  มันสำปะหลัง ยางพารา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

ธนาคาร
2
แห่ง
โรงแรม/ที่พัก
6
แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าช  (ขนาดเล็ก) 
2
แห่ง
โรงสี  (ขนาดเล็ก)              
7
แห่ง
ตลาด
1
แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์
23
แห่ง
ร้านอะไหล่เครื่องจักรกลฯ
5
แห่ง
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
5
แห่ง
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
7
แห่ง
ร้านเสริมสวย
15
แห่ง
ร้านค้าทั่วไป
57
แห่ง
ร้านเกม/ อินเตอร์เน็ต
5
แห่ง

 

สภาพทางสังคม


1. การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
-  โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา 2 แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

2. สถาบันและองค์กรทางการศึกษา

-  วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
-  ศาลปู่ 2 แห่ง

3. สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลชาติตระการ 1 แห่ง
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ 1 แห่ง  คือ สถานีตำรวจภูธรชาติตระการ
-  สถานีดับเพลิง - แห่ง

 

 

การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน


1. การคมนาคม
การคมนาคมขนส่งของเทศบาลตำบลป่าแดง  สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและ
ทางรถยนต์  โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญได้แก่

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1143 นครไทย – ชาติระการ
สามารถเชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอนครไทย ชาติตระการ  อำเภอทองแสนขัน  วัดโบสถ์ เป็นถนนลาดยาง

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1237   ถนนสาย ชาติตระการ – บ่อภาค 
เป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี

2. การจราจรและถนนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง
ปัจจุบันการจราจรในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง  มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง แต่มีปัญหาการจราจรติดขัด ถนนศรีสงคราม สภาพถนนภายในเขตเทศบาลตำบลป่าแดงถนนส่วนใหญ่ ภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง  ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง

3. การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาตเอกชน 1 แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง

4. การไฟฟ้า

- ไฟฟ้ามีใช้ทั้งหมดเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน   ในเขตเทศบาล

 5. แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำน้ำ  ,  ลำห้วย 1 สาย
-  บึง  ,  หนองและอื่น ๆ 4 แห่ง

 6. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย 2 แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น 19 แห่ง
-  บ่อโยก - แห่ง

 

 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดง  เป็นทรัพยากรป่าไม้

2. แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำดับ ชื่อแม่น้ำ / คลอง สถานที่แหล่งน้ำ
ไหลผ่าน (หมู่ที่)
1
ลำน้ำภาค
3
2
คลองร้องวังเหล็ก
5,6
3
คลองหนองบัว
2,3
4
อ่างเก็บน้ำห้วยขมึง
2

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email