www.pdmu.go.th  
บุคลากรพนักงานเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
    บุคลากรสังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30 ท่าน

นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดเทศบาล

  

(ว่าง)
รองปลัดเทศบาล

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

จ.ส.อ.ไชยณรงค์ แสนแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ.อ.ภูรินันทน์ รอดพ่าย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

นางฐานัสสิริ คุ้มวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปุณยวีร์ ตรีอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ส.อ.ศุภชัย ขุ้นคีรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พ.จ.อ.ชุมพล ศรีอ๊อต
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

นางสาวอาทิตยา เกิดแพร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 

นายไพโรจน์ เพียชัย
นักพัฒนาชุมชน

นายวัฒนา พิทักษ์โสภณ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 

นางณฐิกา เกตสุธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)

นายบุญทัน ทาสีดา
พนักงานดับเพลิง

นายเอกลักษณ์ อุษานนท์
พนักงานดับเพลิง

นายสมบูรณ์ อุ่นจันทร์
พนักงานดับเพลิง

นายนิตินัย สังฆมณี
พนักงานดับเพลิง

นายสมนึก พุ่มเผือก
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายคนอง คุ้มวันดี
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายอดิศรณ์ ศรีอุไรพงศ์
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายจักรี สุขเมือง
พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ)

นายบุญมา พุทธรักษ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

  

นายรเวงศักดิ์ สิริมาตร
ภารโรง

นายชิษณุพงษ์ ดวงอุปะ
คนงาน

นางคำฝ่อน จันทะมา
คนงาน

นางคำพู วังเสนา
คนงาน

นายธรรมสรณ์ ผะสม
คนงาน

นางสาวดุษฎี สีกุม
คนงาน

นางสาวฤดี ศรีเกิน
คนงาน

นางนิชาภัทร เสนานุช
คนงาน

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email