www.pdmu.go.th  
บุคลากรพนักงานเทศบาล
   กองสาธารณสุข
    บุคลากรสังกัด กองสาธารณสุข จำนวน 19 ท่าน

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

นางสาววจีกานต์ แก่นเรณู
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

  

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

นางสาวสุนิศา จันทะคุณ
คนงาน

นางสาววันเพ็ญ โปร่งสกุล
คนงาน

 

นายสีมอญ ฟองจางวาง
พนักงานขับรถยนต์

นายบรรดิษฐ์ เผือดนอก
พนักงานขับรถยนต์

นายพเยาว์ โพธิกุล
คนงานประจำรถขยะ

นายวิเชียร ทาสีดา
คนงานประจำรถขยะ

นายโส่ย อ่อนนาเมือง
คนงานประจำรถขยะ

 

นายนิมิตร เกษมรัตน์
คนงาน

นายปิยะ สีหะวงษ์
คนงาน

นายประสิทธ์ อุ่นจันทร์
คนงาน

นายอำไพ ภูสิตตา
คนงาน

นายสมนึก หมื่นราช
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวกานต์ชนก จันทะคุณ
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวรจนา ตรีอินทร์
คนงานประจำรถขยะ

นายวีรยุทธ ธรรมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email