www.pdmu.go.th  
บุคลากรพนักงานเทศบาล
   กองการศึกษา
    บุคลากรสังกัด กองการศึกษา จำนวน 19 ท่าน

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ว่าง)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาววชิรา ผลดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวขวัญหทัย เสนานุช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกันยา อุประ
ครู คศ.2

(ว่าง)
ครูผู้ช่วย

  

นางวิยะดา บัวทอง
ครู คศ.1

นางสาววรรณิสา ดวงอุปะ
ครู คศ.1

นางอรัญญา คำภาแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์  เลี้ยงประดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  

นางสาวพาณิชย์ โพตะกาว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุจิตรา จันทะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางปรานอม สุริยะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปวีณา เทพราชา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุวิมล พลชัยยา
ผู้ดูแลเด็ก

นายศราวุฒิ หูกทอง
ภารโรง

นายนิพนธ์ สีหะวงษ์
ภารโรง

  

นายเที่ยง ม่วงทิม
คนงาน

นางสมคิด สิมมาพา
คนงาน

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email