หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วาระ 2 วาระ 3) ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศการประมูลราคาค่าเช่าห้องสุขาหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายนฃ 2563) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การตั้งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ตารางสรุปผลการนาแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. โครงการ-กิจกรรม-มาตรการ-แนวปฏิบัติงานของ เทศบาลตาบลป่าแดง อาเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก รอบการรายงาน 12 เดือน [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
ตารางสรุปผลการนาแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. โครงการ-กิจกรรม-มาตรการ-แนวปฏิบัติงานของ เทศบาลตาบลป่าแดง อาเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก รอบการรายงาน 6 เดือน [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 8 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)  
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT