www.pdmu.go.th  
แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผู้กรอกข้อมูล :
เพศ :
อายุ :                
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail :
     
 
 
  1. เรื่องที่รับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
>   ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
  2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
5
4
3
2
1
   2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
   2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
   2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
   2.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
   2.5 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา

  3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 
5
4
3
2
1
   3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
   3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
   3.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
   3.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
   3.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

  4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 
5
4
3
2
1
   4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
   4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
   4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่ม  ที่จอดรถ ฯลฯ
   4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 
   4.5 ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด

  5. เทศบาลควรปรับปรุงเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email