www.pdmu.go.th  
แบบสำรวจความพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจทั้งหมด 19 ท่าน

  1. เรื่องที่รับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ข้อ
เรื่องที่รับบริการ
จำนวน
1.1
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1
1.2
การชำระภาษีป้าย
0
1.3
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
0
1.4
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
0
1.5
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
0
1.6
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
0
1.7
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
0
1.8
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
0
1.9
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
0
1.10
0
1.11
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
0
1.12
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
0
1.13
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
0
1.14
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
0
1.15
0
1.16
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
0
 
ข้อ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

1.1
1
100 %
 
1.2
0
0 %
 
1.3
0
0 %
 
1.4
0
0 %
 
1.5
0
0 %
 
1.6
0
0 %
 
1.7
0
0 %
 
1.8
0
0 %
 
1.9
0
%
 
1.10
0
0 %
 
1.11
0
0 %
 
1.12
0
0 %
 
1.13
0
0 %
 
1.14
0
0 %
 
1.15
0
0 %
 
1.16
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   

  2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   2.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   2.5 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
     

  3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   3.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   3.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   3.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
     

  4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่ม ที่จอดรถ ฯลฯ
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
 
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบียงเบน
   4.5 ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
0.2632
1.1165
       
ความพึงพอใจ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5 มากที่สุด
1
100 %
 
4 มาก
0
0 %
 
3 ปานกลาง
0
0 %
 
2 น้อย
0
0 %
 
1 น้อยที่สุด
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   
     

  5. เทศบาลตำบลป่าแดงควรปรับปรุงเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ข้อ
เรื่องที่รับบริการ
จำนวน
5.1
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1
5.2
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
0
5.3
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
0
5.4
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
0
5.5
ด้านบริการการรับชำระภาษี
0
5.6
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
0
 
ข้อ
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
  กราฟ

5.1
1
100 %
 
5.2
0
0 %
 
5.3
0
0 %
 
5.4
0
0 %
 
5.5
0
0 %
 
5.6
0
0 %
 

   
รวม
1
100 %
   

   

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email