หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
บุคลากร
 


นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง


-

 
สำนักปลัด
 


จ.ส.อ.ไชยณรงค์ แสนแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เทศบาลตำบลป่าแดง


จ่าเอกภูรินันทน์ รอดพ่าย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวปุณยวีร์ ตรีอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวอาทิตยา เกิดแพร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


พ.จ.อ.ชุมพล ศรีอ๊อด
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


สิบเอกศุภชัย ขุ้นคีรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


นายไพโรจน์ เพียชัย
นักพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางณฐิกา เกตุสุธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัฒนา พิทักษ์โสภณ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ


นายบุญมา พุทธรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT