www.pdmu.go.th  
คู่มือประชาชน

โพสต์ 24 ตุลาคม 2561/15:24:06
การจดทะเบียนพานิชย์

doc_140_6905.pdf  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

โพสต์ 24 ตุลาคม 2561/15:25:32
การขอรับการอุดหนุน งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลป่าแดง

doc_135_9902.pdf  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

โพสต์ 24 ตุลาคม 2561/15:26:30
กฏหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน

doc_1_9765.pdf  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

โพสต์ 24 ตุลาคม 2561/16:29:40
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

คู่มือ.pdf  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

โพสต์ 5 พฤศจิกายน 2561/15:14:52
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

โพสต์ 7 พฤศจิกายน 2561/10:13:05
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลป่าแดง

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.pdf  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email