หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"มุ่งสู่องค์กรสีขาว ชุมชนสีเขียว เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
 
วิสัยทัศน์ ทต.ป่าแดง
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT